Centrale d’aspiration Hydrowash

SAM_1490_2

SAM_1636_2

SAM_1638_2